หลากหลายแต่เท่าเทียม

คลิป

VIDEO คลิป


“Gender = Human”

แหล่งที่มา : ผลงานรางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดย วันทนีย์ ไชยชาติ, ราชนาวี พันทวี และ ปณิดา สอแจ่มจิตต์

เหมารวมเชิงเพศคืออะไร

แหล่งที่มา :เทพลีลา รายการกินไปคุยไป

การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ

แหล่งที่มา :กสพ.วิธีการในการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ

แหล่งที่มา : กสพ.

การเลือกปฎิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ

แหล่งที่มา : กองส่งเสริมความเสมอภาค

รู้ทัน พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

แหล่งที่มา : กองส่งเสริมความเสมอภาคการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

แหล่งที่มา : กองส่งเสริมความเสมอภาค

สปอตโฆษณา “เป็นหรือเปล่า”

แหล่งที่มา : การประกวดสื่อสร้างสรรค์ “Gender Equlity” ชนะเลิศอันดับ๑ โดย จิรวัฒนานันท์ จันทวัน,นวกร เขตตระการ และ ธนดล ประดิษฐ์โสภา

สปอตโฆษณา “We’re all the same”

แหล่งที่มา : การประกวดสื่อสร้างสรรค์ “Gender Equlity” ประเภทนักเรียน นิสิต/นักศึกษา สปอตโฆษณา ชนะเลิศ โดย พิมพ์ประภา ใจคำ และ นภสร หวงสปอตโฆษณา“ความเท่าเทียม(ที่เปลี่ยนแปลง)”

แหล่งที่มา : การประกวดสื่อสร้างสรรค์ “Gender Equlity” ชนะเลิศอันดับ ๒ โดย อัษฎา สุนทร, เจษฎาวริณทร์ วัฒนะศศิวงศ์ และ ศศิภาวรรณ เชาวะนะสิทธิ์

สารคดีสั้น “Equality begin for us”

แหล่งที่มา : การประกวดสื่อสร้างสรรค์ “Gender Equlity” ชนะเลิศ โดย อัจฉราภรณ์ ศรีวิชัยศักดิ์, วันวีรพร ลาสี และ สุพพัต เนตรใหญ่

สารคดีสั้น “Gender Free”

แหล่งที่มา : การประกวดสื่อสร้างสรรค์ “Gender Equlity” รองชนะเลิศอันดับ ๒ โดย ปิยะพงศ์ เทพสันทัด และ พงศกร มีแก้วสารคดีสั้น“ออกสาว The Series Effeminacy project”

แหล่งที่มา : การประกวดสื่อสร้างสรรค์ “Gender Equlity” ประเภทนักเรียน นิสิต/นักศึกษา สารคดีสั้น รองชนะเลิศอันดับ ๑ โดย อาชวิชญ์ อินทร์หา

มหาวิทยาลัยต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แหล่งที่มา : กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

บทสัมภาษณ์ผู้สร้างความเข้าใจในเรื่องการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

แหล่งที่มา : กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ


กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชั้น 12-14 (อาคารใหม่) 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 www.dwf.go.th