พลังสตรีเปลี่ยนโลก

Infographic

ที่มา : กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

สถานการณ์สตรีไทย ปี 2564(1)

ที่มา : กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

สถานการณ์สตรีไทย ปี 2564(2)

ที่มา : กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

คณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี

ที่มา : กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

มุ่งสู่ความเสมอภาคระหว่างเพศและเสริมพลังสตรีผลงาน สค. ปี 2564 ภายใต้แนวคิดสร้างเสริมพลัง

คลิกที่นี้เพื่ออ่านและดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

พุทธสันติวิธีกับการพัฒนา ภาวะผู้นำสตรีจิตอาสา

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

บทบาทของสมาคมรวมไทยในฮ่องกงและการแนวทางพัฒนาจิตอาสาโดยหลักสันติวิธี

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

การแก้ปัญหาความเครียดกับปัญหาสังคมที่ต้องเผชิญ

×

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชั้น 12-14 (อาคารใหม่) 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 www.dwf.go.th