พลังสตรีเปลี่ยนโลก

คลิป

VIDEO คลิป


การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5 "การบรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ"

แหล่งที่มา : กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

วันสตรีสากล ประจำปี 2565 เสริมพลังสตรีร่วมตัดสินใจ ลดผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แหล่งที่มา : กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

รบทบาทของผู้หญิงในการพัฒนาสังคม

แหล่งที่มา : กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศผู้หญิง ทรัพยากร และวิกฤติสภาพภูมิอากาศ

แหล่งที่มา : กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

ความสำคัญของน้ำนมแม่

แหล่งที่มา : กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว


กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชั้น 12-14 (อาคารใหม่) 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 www.dwf.go.th