สิทธิและเสรีภาพบนความแตกต่าง

คลิป

VIDEO คลิป


การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

แหล่งที่มา : กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชั้น 12-14 (อาคารใหม่) 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 www.dwf.go.th